Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Outdoor Gennep Voor Activiteiten 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst  of uitvoering van diensten door Outdoor Gennep. Onder diensten valt onder meer het organiseren van Buitensport waaronder kanoverhuur.

Artikel 1: Definities 
In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde Overeenkomst wordt verstaan onder: 
1. Buitensport: alle sportieve of recreatieve Buitensport waaraan onder 
begeleiding,dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol spelen. 

2. Arrangement: Door Outdoor Gennep bedrijf- of 
beroepsmatig georganiseerde of aangeboden Dienst of Activiteit of combinatie van diensten of
Activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, Activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of Activiteiten, het 
geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van Activiteiten. Onder Begeleide Arrangementen of  Begeleide Activiteiten wordt  verstaan: Arrangementen of Activiteiten die door een vertegenwoordiger van Outdoor Gennep worden begeleid. 

3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van Buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het geven van instructies en het (laten) begeleiden van( delen van) Buitensport. 

4. Activiteit: de door Outdoor Gennep bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden Dienst, Buitensport. 

5. Begeleide Activiteiten: Activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) Outdoor Gennep worden begeleid. 

6. Outdoor Gennep: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, Activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van Outdoor Gennep: degene die in naam van Outdoor Gennep optreedt; 

7. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een Overeenkomst  sluit met Outdoor Gennep. 

8. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een Arrangement en/of Activiteit; 

9. Overeenkomst: Overeenkomst  tussen Outdoor Gennep en de Contractant met betrekking tot een Arrangement of Activiteit; 

10. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de Contractant wordt betaald voor de Activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen; 

Artikel 2: Werkingssfeer 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomst en door of namens Outdoor Gennep gedaan. 

2.Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van de Overeenkomst  bekend bij beide partijen. De Contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst  met Outdoor Gennep of het feitelijk deelnemen aan een Activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan. Outdoor Gennep stelt de voorwaarden bij sluiten van Overeenkomst  ter hand aan de Contractant.

3.Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de Contractant prevaleren de voorwaarden van Outdoor Gennep. Dit laat onverlet dat de Contractant en Outdoor Gennep individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de Contractant en/of de Deelnemer  van deze voorwaarden wordt afgeweken. 

Artikel 3: Prijswijziging 

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Outdoor Gennep, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de Activiteit of op de Deelnemer  en/of Contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de Contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de Overeenkomst . 

Artikel 4: Betaling 

1.De Contractant dient de betalingen voorafgaand aan de aanvang van de geleverde diensten, in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. 

2.Indien de Contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Outdoor Gennep het recht de Overeenkomst  met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Outdoor Gennep op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 

3.Indien Outdoor Gennep op de dag van aanvang van de Activiteit het totale verschuldigde bedrag niet heeft ontvangen van de Contractant, is Outdoor Gennep gerechtigd de Contractant en eventuele overige Deelnemer s de deelname aan de Activiteit te ontzeggen.

4.De door Outdoor Gennep in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de Contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht. 

5.De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: 

a. Het overeengekomen betalingstermijn is overschreden, deze regel geldt voor overeengekomen achteraf betalingen. 

b. de Contractant failliet is, of in surseance van betaling is 

c. de Contractant of diens bedrijf wordt ontbonden 

d. de Contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

Artikel 5: Verplichtingen van de Contractant 

1.De Contractant dient er zorg voor te dragen dat door de Deelnemer s de door Outdoor Gennep gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd. 

2. Alcohol en drugsgebruik voorafgaand en tijdens de Activiteit is verboden. 

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging door Outdoor Gennep 

1.Outdoor Gennep kan de Overeenkomst  met onmiddellijke ingang opzeggen: 

Indien de Contractant of Deelnemer  de verplichtingen uit de Overeenkomst , de bijbehorende Informatie, adviezen, instructies en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Outdoor Gennep niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) Activiteit wordt voortgezet. 

2.Outdoor Gennep kan een Deelnemer  uitsluiten van verdere deelname aan de Activiteit en ten opzichte van deze Deelnemer  de Overeenkomst  ontbinden en direct afbreken indien de Deelnemer , overlast aan Outdoor Gennep en/of medeDeelnemer s bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de Activiteit bederft.  

3.Alle hieruit voortvloeiende of met dit incident of deze situatie verbonden extra kosten zijn voor rekening van de Contractant. 

4.Indien Outdoor Gennep of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de Deelnemer  persoonlijk laten weten en tevens dient hij de Contractant hiervan in kennis te stellen. 

5.De Contractant blijft in de hierboven genoemde situaties in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen. 

Artikel 7: Wijziging van de 

Overeenkomst  

1.Indien op verzoek van de Contractant Outdoor Gennep overgaat tot wijziging van de inhoud van de Overeenkomst  dan heeft Outdoor Gennep het recht om aanvullende kosten in rekening te brengen.

2.Van een wijziging van de Overeenkomst  is ook sprake indien de door de Contractant verstrekte Informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 

3.Indien Outdoor Gennep overgaat tot wijziging van de Overeenkomst , zal hij de Contractant een alternatief aanbieden. Indien de Contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan Outdoor Gennep te melden. De Contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de Activiteit. 

4.Een Deelnemer  die verhinderd is om aan het Activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de Contractant en Outdoor Gennep - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden: 

a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst  verbonden voorwaarden, 

b. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het Activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling. 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst  

1.Outdoor Gennep heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst  op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden, andere vormen van overmacht of dringende omstandigheden. Outdoor Gennep is verplicht de Contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen. 

2.Outdoor Gennep heeft het recht de Overeenkomst  geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de Deelnemer  naar oordeel van Outdoor Gennep hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de Activiteit. 

3. Outdoor Gennep heeft het recht om de Overeenkomst  te ontbinden of op te schorten indien er voor een groeps Activiteit te weinig Deelnemer s zijn. 

4.Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de Overeenkomst  worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 

Artikel 9: Klachten 

1.Indien de Deelnemer  een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst  constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Outdoor Gennep zodat er een passende oplossing kan worden getroffen. 

2.Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de Activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Outdoor Gennep.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

1. Outdoor Gennep is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Deelnemers voor, tijdens of na de Activiteit, voor persoonlijke verwondingen, letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen van Deelnemers. Deelname aan de Activiteiten is op eigen risico van de Deelnemer s. 

2.Outdoor Gennep is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 

3.De Contractant is jegens Outdoor Gennep aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van zichzelf en/of de overige Deelnemer (s) voor wie Contractant de Overeenkomst  heeft gesloten.

4.Outdoor Gennep is verplicht om na melding door de Deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere Deelnemer s passende maatregelen te nemen. 

5.De Deelnemer  is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende Activiteiten te beoefenen.